KARTY PODARUNKOWE

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH 

 

 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem internetowym: www.yogaflowstore.com. Karta Podarunkowa nie jest samodzielnym towarem ani usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym okaziciela do zakupu Produktu na warunkach na niej podanych. Do zakupu Kart Podarunkowych stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego dotyczące sprzedaży Produktów.
1.2. Wystawcą Karty Podarunkowej jest Sprzedawca, działalność gospodarcza YOGA FLOW ANNA MYSŁEK, z siedzibą w Bobolice (76-020) przy ul. Mieszka I 1B, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 4990498170 oraz REGON 385188360, będącą usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 570112195 (Polska) / + 61 479 152 451 oraz przy użyciu adresu e-mail: info@yogaflowstore.com


1.3.  Wszelkie pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się dużą literą, które nie zostały zdefiniowane poniżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.
1.4.  Definicje:

  • KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do bezgotówkowego zakupu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem, w oznaczonym na nim terminie oraz do wartości nominalnej na nim zapisanej. Karta Podarunkowa poświadcza przysługujące Posiadaczowi uprawnienie do dokonania za jej pomocą płatności tytułem Umowy Sprzedaży za nabywane Produkty w Sklepie Internetowym.

  • KLIENT, POSIADACZ – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która jest w posiadaniu Karty Podarunkowej i zawiera lub zamierza zawrzeć przy jej użyciu Umowę Sprzedaży.

  • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, które może zostać zakupiona przez Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej.

  • REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Kart Podarunkowych.

  • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu, która może zostać zawarta między Klientem a Sprzedawcą przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym.

2.    WARUNKI KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH

2.1. Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela i może być wykorzystana przez jej Posiadacza wyłącznie podczas zakupu Produktów w Sklepie Internetowym należącym do Sprzedawcy. Karta Podarunkowa zastępuje środki pieniężne o wartości nominalnej na niej zapisanej i umożliwia dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży, w tym również kosztów dostawy Produktu.

2.2. Karta Podarunkowa jest wystawiana i przesyłana Klientowi w postaci elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości przesyłanej na adres e-mail Klienta podany przy zakupie Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym.

2.3. Karta Podarunkowa posiada unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Sprzedawcy.

2.4. W celu skorzystania z Karty Podarunkowej, należy w trakcie składania Zamówienia, w odpowiedniej rubryce Formularza Zamówienia, wpisać unikatowy kod identyfikacyjny podany na Karcie Podarunkowej oraz zatwierdzić go, klikając pole akcji dostępne przy tym polu. Po zatwierdzeniu kodu, wartość zakupów w koszyku zostanie automatycznie pomniejszona o środki dostępne na Karcie Podarunkowej.

2.5. Karta Podarunkowa ważna jest przez okres 12 miesięcy liczony od daty jej wystawienia (tj. daty zakupu Karty Podarunkowej przez Klienta), przed upływem którego powinna zostać zrealizowana w Sklepie Internetowym. Data ważności wskazana jest nadto w treści Karty Podarunkowej. Po upływie terminu ważności, Posiadacz nie ma możliwości dalszego dokonywania płatności z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

2.6. Karta Podarunkowa może opiewać na różne wartości, w zależności od wyboru Klienta. Szczegółowe informacje o dostępnych nominałach Kart Podarunkowych podane są na stronach Sklepu Internetowego.

2.7. Posiadacz Karty Podarunkowej jest uprawniony do wielokrotnego użycia Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym na zakup jednego lub wielu Produktów, nie więcej jednak niż do wartości nominalnej zapisanej na Karcie Podarunkowej i nie później niż przed upływem jej terminu ważności.

2.8. W przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość nominalna zapisana na realizowanej Karcie Podarunkowej, środki dostępne na Karcie Podarunkowej zostają obniżone automatycznie o wartość dokonanego przy jej użyciu zakupu. Pozostałe na Karcie Podarunkowej środki mogą być wykorzystywane tak długo, dopóki nie upłynie termin ważności Karty Podarunkowej.

2.9. Klient ma również prawo zrealizować Kartę Podarunkową w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza jej wartość nominalną, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z innych dostępnych sposobów płatności.

2.10. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny (w całości lub w części) ani na żadną inną formę rekompensaty. Wartość Karty Podarunkowej nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.

2.11. Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do zakupu innej Karty Podarunkowej.

2.12. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej (np. w ramach odstąpienia od umowy przez konsumenta), Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej ceny na Kartę Podarunkową. W przypadku gdy Zamówienie opłacone było częściowo przy pomocy innego sposobu płatności, pozostała część ceny zwracana jest przez Sprzedawcę zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem płatności lub też w inny uzgodniony z Klientem sposób.

2.13. Karty Podarunkowej można używać do zakupu Produktów objętych wyprzedażami, rabatami i promocjami organizowanymi w Sklepie Internetowym, chyba że warunki odrębnej wyprzedaży, promocji lub rabatu stanowią inaczej.

2.14. Żadne postanowienie niniejszego punktu 2. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Klienta będącego konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Klienta będącego osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego), przyznanych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, szczególnie w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Reklamacje związane z korzystaniem z Karty Podarunkowej oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@yogaflowstore.com lub pisemnie na adres: ul. Mieszka I  1B 76-020 Bobolice. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów Klient może składać zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie Sklepu Internetowego, który jest dostępny na jego stronach.

3.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, oczekiwań Klienta / Posiadacza co do sposobu wykonania reklamacji oraz danych kontaktowych zgłaszającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.

3.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.  Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4.2.  Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiana działania, formy wystawienia, nominałów lub terminów ważności Kart Podarunkowych albo konieczność dostosowania niniejszego Regulaminu do zmian wynikających ze zmiany regulaminu Sklepu Internetowego – z zastrzeżeniem, że żadne zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte Klienta / Posiadacza przed jego zmianą, w tym w szczególności na wydane już Karty Podarunkowe.

4.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.