REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU YOGA FLOW

§1. Postanowienia ogólne

 

1. Sklep Internetowy YOGAFLOWSTORE, widniejący pod adresem internetowym: www.yogaflowstore.com, jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie Umów Sprzedaży na odległość jak również pozwalającą na świadczenie usług drogą elektroniczną, prowadzoną przez YOGA FLOW ANNA MYSŁEK, z siedzibą w Bobolice (76-020) przy ul. Mieszka I 1B, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 4990498170 oraz REGON 385188360, będącą usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 570112195 (Polska) / + 61 479 152 451 oraz przy użyciu adresu e-mail: info@yogaflowstore.com. (dalej również jako:„Usługodawca” lub „Sprzedawca”).

2. Sprzedawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem i przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

3. Świadczenie Usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu.

4. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu oraz może udostępniać go w Koncie Klienta lub zamieszczać w załączeniu do wiadomości e-mail, zawierających oświadczenia o przyjęciu ofert Klientów. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, utrwalić go, pozyskać i odtworzyć poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku danych.

5. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu art. 66 ustawy Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia umowy, zgodnie z art. 71 ustawy Kodeks cywilny.

6. W celu korzystania ze Sklepu, konieczne jest dysponowanie przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari lub Opera, z włączoną obsługą JavaScript, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

7. Korzystanie ze Sklepu może wiązać się z poniesieniem przez Klienta kosztów opłat z tytułu dostępu do sieci Internet oraz transmisji danych, w zakresie ustanowionym umową z operatorem telekomunikacyjnym, z którego usług korzysta Klient.

§2. Rejestracja konta w sklepie

1. Umowa o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta zostaje zawarta na czas nieoznaczony w chwili potwierdzenia przez Sprzedawcę rejestracji Konta Klienta.

2. Przedmiotem niniejszej Usługi prowadzenia Konta Klienta jest udostępnienie panelu Konta Klienta, umożliwiającego m. in. zarządzanie danymi Klienta i zamówieniami.

3. Aby utworzyć Konto Klienta, należy dokonać dobrowolnej i bezpłatnej rejestracji. Następuje ona poprzez wypełnienie i wysłanie do Sprzedawcy formularza rejestracyjnego, który jest udostępniony w obszarze strony internetowej Sklepu.

4. Warunkiem prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego jest uzupełnienie jego wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych lub informacji.

5. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego pola Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

6. Przed wysłaniem formularza rejestracyjnego, poprzez zaznaczenie jego właściwego, Klient może dobrowolnie oświadczyć, iż wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w celach marketingowych przez Sprzedawcę.

7. Sprzedawca informuje, iż cele marketingowe wskazane powyżej, mogą obejmować w szczególności przesłanie przez Sprzedawcę informacji handlowych, przy użyciu danych kontaktowych Klienta. Zgoda, o której stanowi punkt powyższy może być cofnięta w każdej chwili.

8. Wysłanie formularza rejestracyjnego do Sprzedawcy następuje przy użyciu funkcjonalności Sklepu i za jego pośrednictwem.

9. Korzystanie z Konta Klienta jest możliwe po jego utworzeniu, a następnie zalogowaniu przy użyciu właściwego loginu i hasła.

10. Wypowiedzenie umowy o świadczenie Usługi prowadzenia Konta Klienta może zostać dokonane bez podania przyczyny i w dowolnym czasie, przy użyciu jego funkcjonalności lub poprzez wysłanie oświadczenia Klienta w tym przedmiocie do Sprzedawcy, np. poprzez wiadomość e-mail lub list.

§3. Formularz kontaktowy

1. Sprzedawca udostępnia Klientom formularza kontaktowy.

2. Aby skorzystać z funkcjonalności formularza kontaktowego, należy uzupełnić jego obligatoryjne pola, wprowadzić żądaną treść, a następnie nadać wiadomość do Sprzedawcy.

3. Sprzedawca udzieli odpowiedzi niezwłocznie, przy użyciu funkcjonalności Sklepu, telefonicznie albo drogą elektroniczną, poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

 

§4. Zamówienia składane za pośrednictwem Sklepu

1. Zamówienia na Towary można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę, przy użyciu funkcji Koszyk. Po skompletowaniu listy zamówień Towarów, w obszarze Koszyka Klient przechodzi do realizacji zamówienia.

2. W przypadku, gdy Klientem jest zalogowany posiadacz Konta Klienta, przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia jako Klient zalogowany.

3. W przypadku, gdy Klient nie jest zalogowanym posiadaczem Konta Klienta, wybiera sposób składania zamówienia: 1. przy użyciu Konta Klienta, które zostanie zarejestrowane. Wówczas Klient dokonuje rejestracji Konta Klienta i przy jego użyciu przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia. 2. z pominięciem użycia Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia. 3. przy użyciu posiadanego Konta Klienta. Wówczas Klient przechodzi do kolejnego etapu składania zamówienia.

4. Po wyborze sposobu składania zamówienia, Klient wprowadza lub wybiera: 1. informacje rozliczeniowe, 2. informacje o dostawie, zawierające sposób i adres Dostarczenia, 3. metodę płatności. 5. Złożenie zamówienia poprzedza otrzymanie przez Klienta poprzez wyświetlenie w obszarze Koszyka, informacji o łącznej cenie za zamówienie wraz z podatkami oraz kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i płatności.

6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie właściwego przycisku w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia umowy Sprzedaży Towarów ujętych w zamówieniu.

7. Przed wysłaniem formularza zamówienia, poprzez zaznaczenie właściwego pola kontrolnego, Klient powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

8. Złożone zamówienie może zostać zmienione przez Klienta do momentu otrzymania informacji o nadaniu Towarów przez Sprzedawcę.

9. Zmiana zamówienia może obejmować jego anulowanie, anulowanie w części, rozszerzenie o dodatkowe Towary, zmianę adresu Dostarczenia.

10. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości przyjęcia zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących.

Udzielenie tej informacji następuje drogą telefoniczną lub elektroniczną. Informacja może stanowić odrzucenie oferty w całości albo zawierać następujące propozycje modyfikacji zamówienia:

1. odrzucenie oferty w części niemożliwej do zrealizowania, co skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia,

2. dokonanie podziału Towarów podlegających Dostarczeniu na część, której Dostarczenie jest możliwe oraz część, której Dostarczenie nastąpi w późniejszym terminie, co nie skutkuje przeliczeniem wartości zamówienia.

 

11. Przyjęcie oferty Klienta dokonane przez Sprzedawcę z zastrzeżeniem zmiany, o której stanowi pkt powyższy poczytuje się za nową ofertę, wymagającą przyjęcia przez Klienta w celu zawarcia umowy Sprzedaży.

12. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę następuje poprzez niezwłoczne przesłanie wiadomości e-mail. Wiadomość ta zawiera ustalone przez strony warunki zawartej umowy Sprzedaży, a także dane wprowadzone przez Klienta w formularzu zamówienia, w celu umożliwienia wykrycia błędów w nich występujących. W przypadku wykrycia takiego błędu, Klient może powiadomić Sprzedawcę o tym fakcie, poprzez wysłanie wiadomości e-mail ze wskazaniem poprawnych danych.

13. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia jest równoznaczne z przyjęciem przez Sprzedawcę oferty zawarcia umowy Sprzedaży, złożonej przez Klienta.

 

§5. Sprzedaż

1. Sprzedawca świadczy na rzecz Klientów Usługę Sprzedaży Towarów na odległość.

2. Przedmiot umowy Sprzedaży obejmuje zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i wydania ich, oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy ceny Towarów.

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do prowadzenia kampanii promocyjnych, polegających w szczególności na obniżeniu ceny Towarów lub Usług do określonego terminu lub wyczerpania zapasu Towarów podlegających promocji.

4. Zawierając umowę Sprzedaży, Sprzedawca zobowiązuje się do Dostarczenia Klientowi Towarów bez wad.

5. Zawarcie umowy Sprzedaży następuje w chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia Klienta przez Sprzedawcę.

 

6. Termin realizacji zamówienia w Sklepie podany na podsumowaniu zamówienia jest najbardziej prawdopodobnym czasem przygotowania produktu do wysyłki do Klienta. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi maksymalnie do 10 dni roboczych. Termin ten należy liczyć w następujący sposób:

W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem lub kartą kredytową - od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

 

7. Czas realizacji wydania Towarów może ulec zmianie w przypadku zmiany zamówienia przez Klienta.

 

8. Szczegółowe informacje w przedmiocie dostępnych metod Dostarczenia, Przewoźników oraz związanych z nimi kosztów, są opublikowane na stronie internetowej Sklepu, a Klient jest o nich informowany w trakcie procesu składania zamówienia.

9. Wydanie Towarów następuje nie wcześniej, niż po uiszczeniu zapłaty przez Klienta.

10. Potwierdzenie wydania Towarów Przewoźnikowi w celu ich Dostarczenia, może zostać dokonane poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Klienta.

11. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na Konsumenta z chwilą jej wydania Konsumentowi.

12. W przypadku wyboru przez Klienta opcji Dostarczenia za pośrednictwem Przewoźnika, zaleca się, aby dostarczona przesyłka została zbadana przez Klienta przy obecności Przewoźnika.

13. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od Przewoźnika sporządzenia właściwego protokołu.

§6. Płatności

1. Wartość płatności z tytułu Sprzedaży jest ustalana na podstawie cennika Towarów, znajdującego się na stronie internetowej Sprzedawcy w chwili zamówienia Towaru.

2. Ceny podane na stronie internetowej Sklepu przy danym Towarze są cenami brutto podanymi w polskich złotych i zawierają wartość podatku VAT, natomiast nie zawierają kosztów Dostarczenia Towaru i wybranej formy płatności.

3.  Ewentualne  Koszty transakcji i Dostarczenia Towaru wskazywane w trakcie składania Zamówienia. Są one uzależnione od wybranego przez Klienta sposobu i miejsca dostawy Produktu/Produktów

4. Łączna cena zamówienia, widoczna w obszarze Koszyka przed złożeniem zamówienia a po wyborze sposobu Dostarczenia Towarów oraz płatności, obejmuje cenę za zamówione Towary wraz z należnościami podatkowymi oraz wszelkimi kosztami pochodnymi, w szczególności kosztami Dostarczenia i transakcji.

5. Łączna cena zamówienia jest wiążąca dla Sprzedawcy i Klienta.

6. Sprzedawca umożliwia następujące metody płatności z tytułu świadczonych Usług Sprzedaży:

 1. sprzedawca udostępnia następujące sposoby płatności:Płatność przelewem bankowym lub kartą kredytową za pośrednictwem płatności elektronicznej obsługiwanej przez spółkę Polskie ePłatności sp. z o.o.  z siedzibą w Jasionce, Tajęcina 113, kod pocztowy: 36-002, KRS: 0000227278.

 2. płatność przed dostawą przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy nr PLN: 93 1140 2004 0000 3202 7963 6205

 3. przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayPal, obsługiwanego przez PayPal S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luxemburgu.

7. Termin płatności należności przypada na chwilę wydania Towaru.

8. Klient jest zobowiązany do uiszczenia płatności w chwili złożenia zamówienia.

9. Zwrot płatności przez Sprzedawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty powstania przyczyny, w przypadku:

1. odstąpienia od umowy przez Konsumenta,

2. rezygnacji przez Klienta z zamówienia lub części zamówienia opłaconego przed realizacją,

3. uznania przez Sprzedawcę roszczenia objętego zgłoszeniem reklamacyjnym w całości lub części, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów.

10. Zwrot płatności następuje przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został użyty przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyrazi on zgodę na inne rozwiązanie, które nie wiążę się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów Dostarczenia Towarów, jeżeli Klient wybrał sposób Dostarczenia Towarów inny niż najtańszy zwykły sposób Dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

§7. Reklamacje

1. Reklamacje mogą być składane z tytułu rękojmi.

2. Zgłoszenie reklamacji może zostać dokonane listem lub wiadomością e-mail pod adres pocztowy lub elektroniczny Sprzedawcy. Można je wnieść przy użyciu formularza, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.

3. W treści składanej reklamacji, zaleca się zamieszczenie:

1. danych kontaktowych Konsumenta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej,

2. numeru rachunku bankowego Konsumenta, który posłuży zwrotowi środków pieniężnych, w przypadku zaistnienia takiej okoliczności,

3. opisu problemu oraz danych identyfikacyjnych Konsumenta.

4. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, w celu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę, Konsument jest obowiązany dostarczyć lub przesłać reklamowany Towar na adres Sprzedawcy, na jego koszt.

5. Sprzedawca rozpoznaje reklamacje w terminie 14 dni od daty zgłoszenia.

6. Sprzedawca poinformuje Konsumenta o sposobie rozstrzygnięcia otrzymanej reklamacji drogą elektroniczną lub listem zwykłym, w zależności od woli Konsumenta lub zastosowanej przez niego metody wniesienia reklamacji.

7. W przypadku, gdy reklamacja z tytułu rękojmi dotyczy Towaru, który po rozpoznaniu reklamacji podlega przesłaniu do Konsumenta, Sprzedawca dostarczy lub prześle Towar na adres Konsumenta.

8. Zwrot środków pieniężnych w związku z reklamacją nastąpi przy użyciu metody przelewu na rachunek bankowy albo przekazem pocztowym, zgodnie z wolą Konsumenta.

9. Stosowanie prawa rękojmi zostaje wyłączone w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami.

§8. Pozasądowe rozpatrywanie reklamacji i dochodzenie roszczeń

1. Konsument posiada możliwość skorzystania z następujących pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

1. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy Sprzedaży do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596,

2. złożenie wniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem, a Sprzedawcą do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, którego adres z uwagi na właściwość można ustalić za pomocą strony internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, prowadzonej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595,

3. skorzystanie z pomocy powiatowego lub miejskiego rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów,

4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem URL http://ec.europa.eu/consumers/odr/, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE.

2. Szczegółowe informacje o procedurze pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych podmiotów wymienionych w pkt 1.

3. Wykaz podmiotów i instytucji, które realizują zadania związane z pozasądowym rozwiązywaniem sporów konsumenckich oraz szczegółowe informacje w tym przedmiocie, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępnej pod adresem URL https://www.uokik.gov.pl.

§9. Odstąpienie od umowy

1. Konsument może bez podawania przyczyny odstąpić w terminie 14 dni od umowy, w tym od umowy Sprzedaży, z zastrzeżeniem norm wskazanych w treści pouczenia o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do Regulaminu.

2. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu.

3. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Konsument odstąpił od umowy, ma on obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem. Niniejszy przepis nie znajduje zastosowania w przypadku, gdy Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar.

4. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

5. W przypadku odstąpienia od umowy, uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

§10. Przetwarzanie danych oraz plików cookies

1. Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę, przysługują prawa opisane w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

2. Informacje o stosowanych plikach cookies znajdują się w Polityce prywatności i plików cookies Sklepu.

§11. Warunki licencyjne

1. Sprzedawca udziela na rzecz Klientów korzystających ze Sklepu nieodpłatnej licencji w zakresie własnego użytku osobistego i w celu umożliwienia korzystania ze Sklepu, z zachowaniem niniejszych warunków.

2. Nazwa Sklepu, projekt graficzny Sklepu, struktura Sklepu, Sklep, kod źródłowy lub skompilowany Sklepu, strony internetowe służące do obsługi Sklepu oraz wszelkie dokumenty opracowane przez Sprzedawcę w związku z udostępnieniem Sklepu, włączając w to również powiązane utwory, w tym Regulamin oraz inne dokumenty lub wiadomości przesyłane w związku ze świadczeniem usług, stanowią utwory w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Sprzedawca nie przenosi na Klienta praw autorskich majątkowych do Sklepu ani żadnych utworów stanowiących jego część, ani uprawnienia do przyznawania zezwoleń w przedmiocie rozporządzania prawami autorskimi majątkowymi do tych utworów lub Sklepu i korzystania z nich, a także na wykonywanie innych praw zależnych, niezastrzeżonych w warunkach licencyjnych.

3. Prawo do używania Sklepu i powiązanych z nim utworów, obowiązuje na następujących polach eksploatacji: zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym oraz dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym.

4. Klient nie może: wypożyczać, dzierżawić ani odsprzedawać utworów ani żadnej ich części, jak również tworzyć utworów pochodnych na ich podstawie, wykonywać zmian utworów, usuwać informacji o prawach własności lub prawach autorskich, które mogą pojawić się w obszarze utworów, wykorzystywać utworów w celach naruszających obowiązujące przepisy prawa powszechnego lub normy etyczne i moralne.

5. Licencja jest nieograniczona w czasie, nieograniczona terytorialnie i niewyłączna, a obowiązuje w stosunku do całości Sklepu i powiązanych z nim utworów. Sprzedawca zachowuje wyłączne prawa do decydowania o zachowaniu integralności Sklepu.

6. Publikując w Sklepie dowolne treści a w szczególności: komentarze lub opinie, Klient udziela na rzecz Sprzedawcy nieodpłatnej, nieograniczonej w czasie, nieograniczonej terytorialnie i niewyłącznej licencji w zakresie ich wykorzystania na następujących polach eksploatacji: publikacja w obszarze strony internetowej Sklepu, zapisanie i odtworzenie w pamięci urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, dostęp i wyświetlenie za pośrednictwem urządzenia telekomunikacyjnego w miejscu i czasie przez siebie wybranym, z zachowaniem prawa do udzielania sublicencji o której stanowią punkty powyżej, w celu umożliwienia Klientom korzystania ze Sklepu.

7. Klient przyjmuje do wiadomości, iż zabronione jest dostarczanie do Sklepu lub za jego pośrednictwem, treści:

1. bezprawnych,

2. mogących wprowadzić w błąd innych Klientów,

3. naruszających dobra osobiste Klientów, Sprzedawcy lub osób trzecich,

4. powszechnie uznanych za obraźliwe, wulgarne lub naruszające dobre obyczaje, w szczególności: treści pornograficznych, treści propagujących używanie narkotyków lub nadmierne spożywanie alkoholu, treści nawołujących do rasizmu, ksenofobii lub szerzenia nienawiści.

8. Sprzedawca jest uprawniony do usunięcia lub moderacji treści, które naruszają postanowienia Regulaminu.

§12. Obowiązywanie i zmiana regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w terminie 3 dni od daty jego opublikowania na stronie internetowej Sklepu.

2. Zmiana Regulaminu może nastąpić z przyczyny zmiany przepisów prawa dotyczących przedmiotu świadczenia Usług, a także z powodu zmian technicznych lub organizacyjnych, dotyczących świadczeń realizowanych przez Sprzedawcę.

3. Zmiana Regulaminu następuje poprzez publikację jego nowej treści na stronie internetowej Sklepu.

4. Zmiana Regulaminu nie dotyczy umów Sprzedaży zawartych przed datą jego zmiany.

5. Publikacja informacji o zmianie Regulaminu następuje w obszarze strony internetowej Sklepu, w terminie 3 dni przed datą rozpoczęcia obowiązywania jego nowego brzmienia.

6. Sprzedawca wysyła drogą elektroniczną informację o zmianie Regulaminu, w przypadku związania stron umową zawartą na czas nieoznaczony.

§13. Postanowienia końcowe

1. Znaczenie pojęć pisanych wielką literą jest zgodne z objaśnieniami zamieszczonymi w części opisującej definicje użyte w Regulaminie.

2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za:

1. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte świadczenie Usług, spowodowane siłą wyższą, w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami,

2. przerwy w prawidłowym funkcjonowaniu Sklepu oraz nienależyte wykonywanie Usług na rzecz Klientów niebędących Konsumentami, spowodowane czynnościami technicznymi lub przyczyną leżącą po stronie podmiotów, za pomocą których Sprzedawca świadczy Usługi,

3. korzyści utracone przez Klientów niebędących Konsumentami.

3. W przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym Konsumentem lub Konsumentem niezamieszkującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okoliczności dopuszczania takiej możliwości przez przepisy jego prawa krajowego, za właściwy dla jego rozstrzygnięcia ustanawia się sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.

4. W stosunku do Klientów niebędących Konsumentami lub do Konsumentów niezamieszkujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku, gdy przepisy ich prawa krajowego dopuszczają taką możliwość, jako prawo właściwe dla wykonania umowy zawartej ze Sprzedawcą oraz rozstrzygania sporów z nią związanych, stosuje się prawo Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Postanowienia Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać praw Klienta będącego Konsumentem, wynikających z przepisów miejscowego prawa powszechnie obowiązującego.

6. W stosunku do umów zawartych ze Sprzedawcą, w przypadku niezgodności Regulaminu z przepisami prawa powszechnie obowiązującego w kraju Konsumenta, stosuje się te przepisy.

7. W przypadku, gdy postanowienia Regulaminu okażą się nieważne albo bezskuteczne, okoliczność ta nie narusza ważności i skuteczności pozostałych postanowień Regulaminu. Zamiast nieważnych albo bezskutecznych postanowień obowiązywać będzie norma odpowiadająca temu, co strony ustaliły albo temu, co by ustaliły, gdyby zawarły takie postanowienie w Regulaminie.

§14. Definicje użyte w regulaminie

Dni robocze to dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dostarczenie to proces doręczenia Towarów Klientowi do wskazanego przez niego miejsca przeznaczenia, realizowany za pośrednictwem Przewoźnika.

Klient to osoba fizyczna, pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, lub ograniczonej zdolności do czynności prawnych w przypadkach uregulowanych przepisami prawa powszechnie obowiązującego lub pod warunkiem posiadania zgody przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, na której rzecz przepisy prawa powszechnie obowiązującego przyznają zdolność prawną, która zawiera ze Sprzedawcą umowę o świadczenie Usługi.

Konto Klienta to panel umożliwiający zarządzanie zamówieniami Klienta za pośrednictwem Sklepu, pod warunkiem rejestracji i logowania. Konsument to Klient, który jest osobą fizyczną i zawiera umowę w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą lub zawodową. Koszyk to funkcjonalność Sklepu, umożliwiającą kompletowanie zamówień Towarów przez Klienta.

Paczkomat to automatyczna skrytka lub terminal pocztowy, służący do odbierania przesyłek z Towarami. Przewoźnik to podmiot, świadczący usługi Dostarczania Towarów we współpracy ze Sprzedawcą. Regulamin to niniejsze warunki umowne, których przedmiot stanowi świadczenie Usług drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, za pośrednictwem Sklepu.

Sklep to sklep, prowadzony przez Sprzedawcę za pośrednictwem strony internetowej dostępnej w sieci Internet pod adresem URL: yogaflowstore.com.

Sprzedawca to Anna Mysłek, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą YOGA FLOW ANNA MYSŁEK, z siedzibą w Bobolice (76-020) przy ul. Mieszka I 1B, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 4990498170 oraz REGON 385188360, będąca usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 886640727 (Polska) / + 61 479 152 451 oraz przy użyciu adresu e-mail: info@yogaflowstore.com. Sprzedaż to Usługa sprzedaży Towarów, świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, której przedmiot stanowi zobowiązanie Sprzedawcy do przeniesienia na Klienta własności Towarów i ich wydania oraz zobowiązanie Klienta do odebrania Towarów i zapłaty Sprzedawcy oznaczonej ceny.

Towar to rzecz zaprezentowana w obszarze Sklepu przez Sprzedawcę w celu Sprzedaży.

Usługa to usługa świadczona przez Sprzedawcę na rzecz Klienta, na podstawie umowy zawartej pomiędzy stronami za pośrednictwem Sklepu.

Zawarcie umowy następuje w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron.

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Będąc Konsumentem, masz prawo odstąpić od umowy zawartej w naszym Sklepie w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

1. w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku umowy sprzedaży,

2. zawarcia umowy – w przypadku umów o świadczenie usług. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas: YOGA FLOW ANNA MYSŁEK, ul. Mieszka I 1B, 76- 020 Bobolice, e-mail: info@yogaflowstore.com, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Odstępując od umowy, mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączeniu do regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Jeżeli otrzymali Państwo rzeczy w związku z umową prosimy odesłać lub przekazać nam rzecz pod adres YOGA FLOW ANNA MYSŁEK, ul. Mieszka I 1B, 76-020 Bobolice, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni. Informujemy, że będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Wysokość tych kosztów szacowana jest maksymalnie na kwotę około 20,00 PLN. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH 

 

 1.   POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Niniejszy Regulamin dotyczy warunków korzystania z Kart Podarunkowych w Sklepie Internetowym dostępnym pod adresem internetowym: www.yogaflowstore.com. Karta Podarunkowa nie jest samodzielnym towarem ani usługą, lecz jedynie dokumentem uprawniającym okaziciela do zakupu Produktu na warunkach na niej podanych. Do zakupu Kart Podarunkowych stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu Sklepu Internetowego dotyczące sprzedaży Produktów.
1.2. Wystawcą Karty Podarunkowej jest Sprzedawca, działalność gospodarcza YOGA FLOW ANNA MYSŁEK, z siedzibą w Bobolice (76-020) przy ul. Mieszka I 1B, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, pod numerem NIP 4990498170 oraz REGON 385188360, będącą usługodawcą, administratorem i właścicielem Sklepu. Ze Sprzedawcą można się skontaktować pod numerem telefonu: +48 570112195 (Polska) / + 61 479 152 451 oraz przy użyciu adresu e-mail: info@yogaflowstore.com


1.3.  Wszelkie pojęcia występujące w niniejszym Regulaminie i rozpoczynające się dużą literą, które nie zostały zdefiniowane poniżej, należy rozumieć zgodnie z ich definicją zawartą w regulaminie Sklepu Internetowego.
1.4.  Definicje:

 • KARTA PODARUNKOWA – bon towarowy o oznaczonej na nim wartości, uprawniający Klienta do bezgotówkowego zakupu Produktów dostępnych w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminem, w oznaczonym na nim terminie oraz do wartości nominalnej na nim zapisanej. Karta Podarunkowa poświadcza przysługujące Posiadaczowi uprawnienie do dokonania za jej pomocą płatności tytułem Umowy Sprzedaży za nabywane Produkty w Sklepie Internetowym.

 • KLIENT, POSIADACZ – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która jest w posiadaniu Karty Podarunkowej i zawiera lub zamierza zawrzeć przy jej użyciu Umowę Sprzedaży.

 • PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma, które może zostać zakupiona przez Klienta przy użyciu Karty Podarunkowej.

 • REGULAMIN – niniejszy regulamin korzystania z Kart Podarunkowych.

 • UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu, która może zostać zawarta między Klientem a Sprzedawcą przy użyciu Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym.

2.    WARUNKI KORZYSTANIA Z KART PODARUNKOWYCH

2.1. Karta Podarunkowa jest wystawiana na okaziciela i może być wykorzystana przez jej Posiadacza wyłącznie podczas zakupu Produktów w Sklepie Internetowym należącym do Sprzedawcy. Karta Podarunkowa zastępuje środki pieniężne o wartości nominalnej na niej zapisanej i umożliwia dokonanie płatności tytułem Umowy Sprzedaży, w tym również kosztów dostawy Produktu.

2.2. Karta Podarunkowa jest wystawiana i przesyłana Klientowi w postaci elektronicznej, za pośrednictwem wiadomości przesyłanej na adres e-mail Klienta podany przy zakupie Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym.

2.3. Karta Podarunkowa posiada unikatowy kod identyfikacyjny rejestrowany w systemie Sprzedawcy.

2.4. W celu skorzystania z Karty Podarunkowej, należy w trakcie składania Zamówienia, w odpowiedniej rubryce Formularza Zamówienia, wpisać unikatowy kod identyfikacyjny podany na Karcie Podarunkowej oraz zatwierdzić go, klikając pole akcji dostępne przy tym polu. Po zatwierdzeniu kodu, wartość zakupów w koszyku zostanie automatycznie pomniejszona o środki dostępne na Karcie Podarunkowej.

2.5. Karta Podarunkowa ważna jest przez okres 12 miesięcy liczony od daty jej wystawienia (tj. daty zakupu Karty Podarunkowej przez Klienta), przed upływem którego powinna zostać zrealizowana w Sklepie Internetowym. Data ważności wskazana jest nadto w treści Karty Podarunkowej. Po upływie terminu ważności, Posiadacz nie ma możliwości dalszego dokonywania płatności z wykorzystaniem Karty Podarunkowej.

2.6. Karta Podarunkowa może opiewać na różne wartości, w zależności od wyboru Klienta. Szczegółowe informacje o dostępnych nominałach Kart Podarunkowych podane są na stronach Sklepu Internetowego.

2.7. Posiadacz Karty Podarunkowej jest uprawniony do wielokrotnego użycia Karty Podarunkowej w Sklepie Internetowym na zakup jednego lub wielu Produktów, nie więcej jednak niż do wartości nominalnej zapisanej na Karcie Podarunkowej i nie później niż przed upływem jej terminu ważności.

2.8. W przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość jest mniejsza niż wartość nominalna zapisana na realizowanej Karcie Podarunkowej, środki dostępne na Karcie Podarunkowej zostają obniżone automatycznie o wartość dokonanego przy jej użyciu zakupu. Pozostałe na Karcie Podarunkowej środki mogą być wykorzystywane tak długo, dopóki nie upłynie termin ważności Karty Podarunkowej.

2.9. Klient ma również prawo zrealizować Kartę Podarunkową w przypadku Umowy Sprzedaży, której wartość przekracza jej wartość nominalną, z zastrzeżeniem, że w takim wypadku Klient obowiązany jest uiścić pozostałą część ceny korzystając z innych dostępnych sposobów płatności.

2.10. Karta Podarunkowa nie podlega wymianie na ekwiwalent pieniężny (w całości lub w części) ani na żadną inną formę rekompensaty. Wartość Karty Podarunkowej nie podlega oprocentowaniu ani waloryzacji.

2.11. Karty Podarunkowej nie można wykorzystać do zakupu innej Karty Podarunkowej.

2.12. W przypadku dokonania przez Klienta zwrotu Produktu zakupionego z wykorzystaniem Karty Podarunkowej (np. w ramach odstąpienia od umowy przez konsumenta), Sprzedawca dokonuje zwrotu uiszczonej ceny na Kartę Podarunkową. W przypadku gdy Zamówienie opłacone było częściowo przy pomocy innego sposobu płatności, pozostała część ceny zwracana jest przez Sprzedawcę zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem płatności lub też w inny uzgodniony z Klientem sposób.

2.13. Karty Podarunkowej można używać do zakupu Produktów objętych wyprzedażami, rabatami i promocjami organizowanymi w Sklepie Internetowym, chyba że warunki odrębnej wyprzedaży, promocji lub rabatu stanowią inaczej.

2.14. Żadne postanowienie niniejszego punktu 2. Regulaminu nie ma na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw ustawowych Klienta będącego konsumentem (a od dnia 1 stycznia 2021 r. i do umów zawartych od tego dnia – również Klienta będącego osobą fizyczną, o której mowa w art. 385[5] Kodeksu Cywilnego), przyznanych przez bezwzględnie wiążące przepisy prawa, szczególnie w zakresie odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

3.    POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

3.1. Reklamacje związane z korzystaniem z Karty Podarunkowej oraz realizacją niniejszego Regulaminu Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@yogaflowstore.com lub pisemnie na adres: ul. Mieszka I  1B 76-020 Bobolice. Reklamacje dotyczące zakupionych Produktów Klient może składać zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie Sklepu Internetowego, który jest dostępny na jego stronach.

3.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości, oczekiwań Klienta / Posiadacza co do sposobu wykonania reklamacji oraz danych kontaktowych zgłaszającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Wystawcę.

3.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Wystawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

4.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE

4.1.  Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

4.2.  Wystawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, takich jak: zmiana działania, formy wystawienia, nominałów lub terminów ważności Kart Podarunkowych albo konieczność dostosowania niniejszego Regulaminu do zmian wynikających ze zmiany regulaminu Sklepu Internetowego – z zastrzeżeniem, że żadne zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na prawa nabyte Klienta / Posiadacza przed jego zmianą, w tym w szczególności na wydane już Karty Podarunkowe.

4.3.  W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

 

FORMULARZ REKLAMACYJNY

(formularz ten można wypełnić i odesłać w przypadku chęci zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi)

Adresat: YOGA FLOW ANNA MYSŁEK, ul.Mieszka I  1b 76-020 Bobolice

Imię i nazwisko lub nazwa Klienta:

Adres Klienta:

Nr telefonu Klienta:

Adres e-mail Klienta:

Jako dane kontaktowe, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej, wskazuję:

adres pocztowy:

adres e-mail:

Reklamacja dotyczy: umowy sprzedaży z dnia __________

towaru:

umowy o świadczenie innej usługi:

inne:

Data stwierdzenia przyczyny reklamacji:

Opis problemu:

Żądanie reklamacji:

 • usunięcie wady towaru lub usługi

 • wymiana towaru na wolny od wad

 • obniżenie ceny towaru

 • odstąpienie od umowy

Podpis składającego: